Κατηγορίες & βραβεία

Αναλυτικά οι κατηγορίες υποψηφιοτήτων στα βραβεία

Ενότητα 1: Transanctional

Υποψηφιότητα στην ενότητα “Transactional” μπορούν να υποβάλουν δικηγόροι, δικηγορικά γραφεία, δικηγορικές εταιρείες και in-house νομικά τμήματα εταιρειών (συμπεριλαμβανομένων των επικεφαλής νομικών συμβούλων). Για τη συμμετοχή στη συγκεκριμένη ενότητα υποψηφιοτήτων θα πρέπει να επιλεγεί ένα έργο/υπόθεση/συναλλαγή που υπεγράφη ή ολοκληρώθηκε μέσα στο χρονικό διάστημα από 01.04.2019 μέχρι και σήμερα.


1.1 Best Real Estate & Infrastructure Project

Στην κατηγορία αυτή βραβεύονται έργα/υποθέσεις/συναλλαγές με αντικείμενο έργα real estate και έργα υποδομής, όπως είναι τα έργα ΣΔΙΤ, οι παραχωρήσεις, τα έργα χρηματοδότησης (project finance), αλλά και οι δημόσιοι διαγωνισμοί έργων, προμηθειών και υπηρεσιών.

1.2 Best Insolvency & Restructuring Project

Στην κατηγορία αυτή βραβεύονται έργα/ υποθέσεις/συναλλαγές στους τομείς του πτωχευτικού δικαίου και της αναδιάρθρωσης επιχειρήσεων, των εταιρικών μετασχηματισμών, των συνδιαλλαγών με πιστωτές και της στρατηγικής αναδιάρθρωσης χρέους.

1.3 Best Banking & Finance Project

Στην κατηγορία αυτή βραβεύονται έργα/υποθέσεις/συναλλαγές στον τραπεζικό και χρηματοοικονομικό τομέα, συμπεριλαμβανομένων των χρηματοδοτήσεων, ανακεφαλαιοποιήσεων, επενδύσεων, τραπεζικών συναλλαγών, ομολογιακών δανείων κλπ.

1.4 Best Energy Project

Στην κατηγορία αυτή βραβεύονται έργα/υποθέσεις/συναλλαγές στον τομέα της ενέργειας, όπως ενδεικτικά η χρηματοδότηση και αδειοδότηση έργων για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, οι συναλλαγές στην αγορά ηλεκτρικού ρεύματος και φυσικού αερίου, εξαγορές και συγχωνεύσεις, ιδιωτικοποιήσεις.

1.5 Best Intellectual Property Project

Στην κατηγορία αυτή βραβεύονται έργα/υποθέσεις/συναλλαγές στον τομέα της διανοητικής ιδιοκτησίας, στον οποίο συμπεριλαμβάνονται η διαπραγμάτευση και υπογραφή συμβάσεων και αδειών με σημαντικό οικονομικό αντικείμενο και ο χειρισμός αντιδικιών σχετικών με προσβολές δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας.

1.6 Best Tax Project

Στην κατηγορία αυτή βραβεύονται έργα/ υποθέσεις/συναλλαγές στον τομέα του φορολογικού δικαίου, στον οποίο περιλαμβάνεται ο φορολογικός σχεδιασμός των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, θέματα ΦΠΑ, ενδοομιλικές συναλλαγές, φορολογική αναδιοργάνωση επιχειρήσεων κλπ.

1.7 Best Alternative Dispute Resolution Project

Στην κατηγορία αυτή βραβεύονται υποθέσεις οι οποίες έχουν υποβληθεί σε διαδικασία εναλλακτικής επίλυσης διαφορών, μέσω διαιτησίας ή διαμεσολάβησης. Για την υποβολή υποψηφιότητας, η υπόθεση που θα επιλεγεί θα πρέπει να έχει επιλυθεί κατά το χρονικό διάστημα από 01.04.2019 μέχρι και σήμερα. Δεν θα γίνονται δεκτές εκκρεμείς διαφορές, επί των οποίων δεν έχει ακόμη βρεθεί οριστική λύση μεταξύ των μερών.

1.8. Best TMT & Privacy Project

Στην κατηγορία αυτή βραβεύονται έργα/ υποθέσεις/συναλλαγές στον τομέα των τηλεπικοινωνιών, των ηλεκτρονικών επικοινωνιών, των μέσων μαζικής ενημέρωσης, της διαφήμισης, του διαδικτύου, του ηλεκτρονικού εμπορίου και εν γένει της τεχνολογίας και του ψηφιακού μετασχηματισμού, συμπεριλαμβανομένων και ζητημάτων προστασίας προσωπικών δεδομένων, ιδιωτικότητας και κυβερνοασφάλειας.

1.9. Best Competition & Antitrust Project

Στην κατηγορία αυτή βραβεύονται έργα/ υποθέσεις/συναλλαγές στον τομέα του ανταγωνισμού, οι οποίες αφορούν ενδεικτικά τον έλεγχο εξαγορών και συγχωνεύσεων, κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης, καρτέλ, συμπράξεις, κάθετες συμφωνίες, κανονιστική συμμόρφωση, προστασία καταναλωτών, υποθέσεις ενώπιον της Επιτροπής Ανταγωνισμού κλπ.

1.10. Best Corporate & Commercial Project

Στην κατηγορία αυτή βραβεύονται έργα/ υποθέσεις/συναλλαγές στους τομείς των εξαγορών και συγχωνεύσεων, της εταιρικής αναδιοργάνωσης, ΙΡΟs, των ιδιωτικών επενδύσεων, των νομικών ελέγχων, των αγοραπωλησιών.

1.11. Best Commercial Litigation Project

Στην κατηγορία αυτή βραβεύονται υποθέσεις οι οποίες κρίθηκαν από τα ελληνικά δικαστήρια και επί των οποίων εξεδόθη οριστική απόφαση από 01.04.2019 μέχρι και σήμερα. Δεν θα γίνονται δεκτές υποψηφιότητες για εκκρεμείς υποθέσεις, επί των οποίων δεν έχει εκδοθεί ακόμη απόφαση. Διευκρινίζεται ότι η συγκεκριμένη κατηγορία δεν περιλαμβάνει διαφορές οι οποίες έτυχαν εναλλακτικής επίλυσης, μέσω διαιτησίας ή διαμεσολάβησης.

Περιγραφή & στοιχεία υποψηφιότητας (έως 1.000 λέξεις)

Η υποψηφιότητα να πρέπει να συνοψίζει τα κύρια χαρακτηριστικά και τη σημασία του έργου/υπόθεσης/συναλλαγής και να αναδεικνύει το ρόλο της ομάδας στην υλοποίησή του. Ειδικότερα, στην υποψηφιότητα θα πρέπει να περιλαμβάνονται στοιχεία και λεπτομέρειες, μεταξύ άλλων, για τα ακόλουθα:

 • Πλαίσιο αγοράς εντός της οποίας υλοποιήθηκε το έργο/υπόθεση/συναλλαγή
 • Ιστορικό της σχέσης με τον πελάτη (για τις δικηγορικές εταιρείες)
 • Ιστορικό και τυχόν μεταβολές στην εκπροσώπηση του πελάτη (για τις δικηγορικές εταιρείες)
 • Εμπλεκόμενα μέρη (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) κατά περίπτωση, συμπεριλαμβανομένων συμβούλων, συνεργατών, εταίρων και in-house συμβούλων
 • Ετήσια απόδοση της υποψήφιας ομάδας, η αξιολόγηση της δουλειάς από τον πελάτη

Ενότητα 2: Industry / Law Firms

Υποψηφιότητα στην ενότητα “Industry/Law Firms” μπορούν να υποβάλουν δικηγορικές εταιρείες και δικηγορικά γραφεία. Για τη συμμετοχή στη συγκεκριμένη ενότητα, οι υποψήφιες ομάδες θα πρέπει να παρουσιάσουν ένα έργο ή έργα το οποίο συμφωνήθηκε ή υλοποιήθηκε από 01.04.2019 μέχρι και σήμερα και το οποίο είχε αντίκτυπο στον συγκεκριμένο κλάδο της αγοράς ή/και την πρόοδο, συνολική παρουσία και την επιρροή της εταιρείας στον εν λόγω κλάδο της αγοράς, από 01.04.2019 μέχρι και σήμερα


2.1. Law Firms / Banking & Financial Services Team

2.2. Law Firms / Energy Team

2.3. Law Firms / Health-Pharma-Life Sciences Team

2.4. Law Firms / Retail & Consumer Team

2.5. Law Firms / TMT Team

2.6. Law Firms / Real Estate & Construction Team

2.7. Other

Οι υποψηφιότητες της κατηγορίας Other υποβάλλονται ελεύθερα από τις ενδιαφερόμενες ομάδες. Ελέγχονται από την Κριτική Επιτροπή και ο Πρόεδρος είναι αρμόδιος να αποφασίσει αν οι εν λόγω υποψηφιότητες θα ταξινομηθούν σε κάποια από τις ήδη υπάρχουσες ανωτέρω (εννοιολογικά κοντινές) κατηγορίες υποψηφιοτήτων ή αν θα δημιουργηθούν νέες, όπου και θα ενταχθούν. Η δημιουργία μιας νέας τέτοιας κατηγορίας, καθώς και τα κριτήρια αξιολόγησής της, τελούν εξολοκλήρου υπό την εποπτεία και διακριτική ευχέρεια του Προέδρου.

Περιγραφή & στοιχεία υποψηφιότητας (έως 1.000 λέξεις)

Στην υποψηφιότητα θα πρέπει να περιλαμβάνονται στοιχεία και λεπτομέρειες, μεταξύ άλλων, για τα ακόλουθα:

 • Ο τρόπος με τον οποίο η εταιρεία αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της διαδικασίας λήψης αποφάσεων και της χάραξης της εταιρικής στρατηγικής των πελατών της στον συγκεκριμένο κλάδο
 • Διαχείριση εξωτερικών συνεργατών (εφόσον υπάρχουν)
 • Λεπτομέρειες αναφορικά με τις ιδιαίτερες προκλήσεις που συναντά η ομάδα στον συγκεκριμένο κλάδο της αγοράς και στη συγκεκριμένη κατηγορία πελατών και πώς αυτές αντιμετωπίζονται
 • Στοιχεία από τα οποία να προκύπτει ότι η εταιρεία θέτει νέα πρότυπα στον τρόπο παροχής νομικών υπηρεσιών στη συγκεκριμένη αγορά, τα οποία την καθιστούν market-leader
 • Πώς διαφοροποιείται η συγκεκριμένη εταιρεία από άλλες εταιρείες που παρέχουν υπηρεσίες στον ίδιο κλάδο
 • Η στρατηγική της εταιρείας στον συγκεριμένο κλάδο – βασικοί στόχοι, milestones και KPIs
 • Η απόδοση της υποψήφιας εταιρείας στον συγκεκριμένο κλάδο της αγοράς, μοντέλο τιμολόγησης, οικονομική απόδοση, η αξιολόγηση της δουλειάς από τους πελάτες.
 • Το πλήθος των έργων/υποθέσεων/συναλλαγών που έχει αναλάβει η εταιρεία στον συγκεκριμένο κλάδο

Ενότητα 3: Industry / In-House

Υποψηφιότητα στην ενότητα “Industry/InHouse” μπορούν να θέσουν in-house νομικά τμήματα εταιρειών (συμπεριλαμβανομένων των επικεφαλής νομικών συμβούλων). Για τη συμμετοχή στη συγκεκριμένη ενότητα, η υποψήφια in-house ομάδα θα πρέπει να παρουσιάσει την πρόοδο, συνολική παρουσία και την επιρροή του νομικού τμήματος στον συγκεκριμένο κλάδο της αγοράς, από 01.04.2019 μέχρι και σήμερα . Η υποψηφιότητα μπορεί να συμπεριλαμβάνει και ένα έργο ή έργα (το οποίο συμφωνήθηκε ή υλοποιήθηκε από 01.04.2019 μέχρι και σήμερα) και το οποίο η υποψήφια ομάδα κρίνει ότι είναι αντιπροσωπευτικό της παρουσίας και του αντικτύπου της ομάδας στον εν λόγω κλάδο της αγοράς.


3.1. In-House Banking & FS Team

3.2. In-House TMT Team

3.3. In-House Energy Team

3.4. In-House Health-Pharma-Life Sciences Team

3.5. In-House Retail & Consumer Team

3.6. In-House Public Sector & Procurement Team

3.7. In-House Transport Team

3.8. In-House Real Estate & Construction Team of the year

3.9. Other

Οι υποψηφιότητες της κατηγορίας Other υποβάλλονται ελεύθερα από τις ενδιαφερόμενες ομάδες. Ελέγχονται από την Κριτική Επιτροπή και ο Πρόεδρος είναι αρμόδιος να αποφασίσει αν οι εν λόγω υποψηφιότητες θα ταξινομηθούν σε κάποια από τις ήδη υπάρχουσες ανωτέρω (εννοιολογικά κοντινές) κατηγορίες υποψηφιοτήτων ή αν θα δημιουργηθούν νέες, όπου και θα ενταχθούν. Η δημιουργία μιας νέας τέτοιας κατηγορίας, καθώς και τα κριτήρια αξιολόγησής της, τελούν εξολοκλήρου υπό την εποπτεία και διακριτική ευχέρεια του Προέδρου.

Περιγραφή & στοιχεία υποψηφιότητας (έως 1.000 λέξεις)

Στην υποψηφιότητα θα πρέπει να περιλαμβάνονται στοιχεία και λεπτομέρειες, μεταξύ άλλων, για τα ακόλουθα:

 • Διαχείριση εξωτερικών συνεργατών (λεπτομέρειες σχετικά με τις δικηγορικές εταιρείες στις οποίες ανατέθηκε η παροχή νομικών υπηρεσιών, ιστορικό panel reviews κλπ.)
 • Ο τρόπος με τον οποίο η εταιρική στρατηγική αντικατοπτρίζεται και υποστηρίζεται από το νομικό τμήμα
 • Ο τρόπος με τον οποίο το νομικό τμήμα έχει καταστεί αναπόσπαστο κομμάτι της διαδικασίας λήψης αποφάσεων της εταιρείας και της χάραξης της εταιρικής στρατηγικής
 • Λεπτομέρειες αναφορικά με τις ιδιαίτερες προκλήσεις που συναντά η ομάδα στο συγκεκριμένο κλάδο της αγοράς και πώς αυτές αντιμετωπίζονται
 • Οργανωτική δομή, το μέγεθος και η διοίκηση του νομικού τμήματος
 • Διαχείριση και βελτιστοποίηση ετήσιων δαπανών
 • Πρωτοβουλίες σχετικά με τη διαχείριση ανθρωπίνου δυναμικού
 • Στρατηγική του νομικού τμήματος – βασικοί στόχοι, milestones και KPIs

Ενότητα 4: Operational

Υποψηφιότητα στην ενότητα “Operational” μπορούν να θέσουν δικηγόροι, δικηγορικά γραφεία, δικηγορικές εταιρείες και inhouse νομικά τμήματα εταιρειών (συμπεριλαμβανομένων των επικεφαλής νομικών συμβούλων). Οι υποψηφιότητες θα πρέπει να αφορούν ενέργειες και πρωτοβουλίες που υλοποίηθηκαν ή έχουν προγραμματιστεί προς υλοποίηση από 01.04.2019 μέχρι και σήμερα.


4.1. Best client service innovation

Στη συγκεκριμένη κατηγορία βραβεύεται η καινοτομία στην παροχή υπηρεσιών στον πελάτη (είτε πρόκειται για παροχή υπηρεσιών από δικηγορικές εταιρείες προς τους πελάτες τους, είτε για παροχή υπηρεσιών από το νομικό τμήμα στην εταιρεία).

Περιγραφή & στοιχεία υποψηφιότητας (έως 1.000 λέξεις)

Στην υποψηφιότητα θα πρέπει να περιλαμβάνονται στοιχεία και λεπτομέρειες, μεταξύ άλλων, για τα ακόλουθα:

 • Συστήματα και πολιτικές διαχείρισης των σχέσεων με τους πελάτες (CRM) και χρήσης των προσωπικών δεδομένων
 • Μετρήσιμα στοιχεία από τα οποία να προκύπτει η αναβάθμιση και η βελτίωση του επιπέδου των παρεχόμενων υπηρεσιών
 • Προγράμματα διαχείρισης ταλέντων και ανθρωπίνου δυναμικού
 • Ευέλικτα μοντέλα εργασίας

4.2 Most innovative use of technology

Στη συγκεκριμένη κατηγορία βραβεύεται η καινοτομία στη χρήση προϊόντων τεχνολογίας και ο αντίκτυπος της χρήσης τους στη λειτουργία της εταιρείας και στην παροχή υπηρεσιών στον πελάτη (είτε πρόκειται για παροχή υπηρεσιών από δικηγορικές εταιρείες προς τους πελάτες τους, είτε για παροχή υπηρεσιών από το νομικό τμήμα στην εταιρεία).

Περιγραφή & στοιχεία υποψηφιότητας (έως 1.000 λέξεις)

Στην υποψηφιότητα θα πρέπει να περιλαμβάνονται στοιχεία και λεπτομέρειες, μεταξύ άλλων, για τα ακόλουθα:

 • Λειτουργική αρτιότητα του προϊόντος τεχνολογίας
 • Οι τρόποι με τους οποίους το συγκεκριμένο προϊόν τεχνολογίας συνέβαλε στη βελτίωση της απόδοσης και, κατ’ επέκταση, στην βελτίωση της παροχής υπηρεσιών στον πελάτη ή την εταιρεία (εφόσον πρόκειται για νομικό τμήμα)
 • Οι συγκεκριμένοι στόχοι, χρονοδιαγράμματα, υλοποίηση και αποτελέσματα (ποιοτικά ή ποσοτικά) από την εφαρμογή ενός προϊόντος τεχνολογίας

4.3. Best diversity & inclusion initiative

Στην παρούσα κατηγορία οι υποψήφιοι καλούνται να αναδείξουν την υλοποίηση (ή τον προγραμματισμό προς υλοποίηση) πρωτοβουλιών D&I (Diversity & Inclusion).

Περιγραφή & στοιχεία υποψηφιότητας (έως 1.000 λέξεις)

Στην υποψηφιότητα θα πρέπει να περιλαμβάνονται στοιχεία και λεπτομέρειες, μεταξύ άλλων, για τα ακόλουθα:

 • Πολιτικές και πρωτοβουλίες που υλοποιήθηκαν ή έχουν προγραμματιστεί προς υλοποίηση από την εταιρεία, μαζί με στατιστικά στοιχεία (εφόσον υπάρχουν)
 • Ο τρόπος με τον οποίο τα θέματα D&I λαμβάνονται υπόψη κατά τη διαδικασία πρόσληψης προσωπικού και ανάπτυξης πελατολογίου
 • Εκπαίδευση και ενημέρωση του προσωπικού σχετικά με το D& και τις πρωτοβουλίες που αναλαμβάνει η εταιρεία σε αυτόν τον τομέα
 • Ενσωμάτωση πολιτικών D&I στην οργανωτική διάρθρωση της εταιρείας
 • Παραδείγματα στελεχών της εταιρείας, τα οποία συνέβαλαν καθοριστικά στην υιοθέτηση, από την εταιρεία, πολιτικών D&I.

4.4. ESG initiative of the year

Στην παρούσα κατηγορία οι υποψήφιοι καλούνται να αναδείξουν την υλοποίηση (ή τον προγραμματισμό προς υλοποίηση) πρωτοβουλιών Environmental, Social & Governance (ESG).

Περιγραφή & στοιχεία υποψηφιότητας (έως 1.000 λέξεις)

Στην υποψηφιότητα θα πρέπει να περιλαμβάνονται στοιχεία και λεπτομέρειες, μεταξύ άλλων, για τα ακόλουθα:

 • Θέματα ESG τα οποία λαμβάνονται υπόψη κατά τη διαδικασία πρόσληψης προσωπικού και ανάπτυξης πελατολογίου
 • Εκπαίδευση και ενημέρωση του προσωπικού σχετικά με θέματα βιωσιμότητας και ESG και τις πρωτοβουλίες που αναλαμβάνει η εταιρεία σε αυτόν τον τομέα
 • Ενσωμάτωση πολιτικών ESG και αρχών αειφορίας στην οργανωτική διάρθρωση της εταιρείας
 • Παραδείγματα στελεχών της εταιρείας, τα οποία συνέβαλαν καθοριστικά στην υιοθέτηση, από την εταιρεία, πολιτικών ESG
 • Μετρήσιμα στοιχεία από τα οποία να προκύπτει η αποτελεσματικότητα των στρατηγικών αειφορίας και των πολιτικών βιωσιμότητας που εφαρμόζει η εταιρεία

Τα Βραβεία

Winner | Runner-up | Highly Commended Awards

Από τη βαθμολογία της Κριτικής Επιτροπής αναδεικνύονται Winner, Runner-Up ή/και Highly Commended βραβεία σε κάθε μια από τις ανωτέρω κατηγορίες βράβευσης ανά ενότητα. Είναι πιθανό να δοθούν περισσότερα Runner-Up ή/και Highly Commended βραβεία ανά κατηγορία βράβευσης, όπου υπάρχουν ισοβαθμίες μεταξύ υποψηφιοτήτων. Όπου οι υποψηφιότητες δεν συγκεντρώνουν την απαιτούμενη βαθμολογία (βάσει του μέσου όρου, ο οποίος καθορίζεται από το σύνολο των βαθμολογιών σε όλες τις κατηγορίες, αφού πρώτα ολοκληρωθεί η ψηφοφορία), η Κριτική Επιτροπή δύναται, κατ’ απόλυτο κρίση της, να αποφασίσει να απονείμει λιγότερα από τρία βραβεία σε κατηγορία βράβευσης.

Platinum Awards

Το Platinum Award συνιστά τη μεγαλύτερη διάκριση για κάθε ενότητα υποψηφιοτήτων και απονέμεται στην υποψηφιότητα η οποία συγκέντρωσε τον υψηλότερο μέσο όρο βαθμολογίας από την Κριτική Επιτροπή, ανάμεσα στο σύνολο των νικητών στη συγκεκριμένη ενότητα.

Κορυφαία Βραβεία

Τα Κορυφαία Βραβεία της Χρονιάς δίνονται στους υποψηφίους που έχουν επιτύχει το μεγαλύτερο άθροισμα βαθμολογίας από τις βραβευμένες υποψηφιότητες. Κάθε βραβείο συγκεντρώνει τους εξής βαθμούς:


 • Platinum Award 10 βαθμοί
 • Winner Award 7 βαθμοί
 • Runner-Up Award 3 βαθμοί
 • Highly Commended Award 1 βαθμός

Κορυφαία Βραβεία

Law Firm Of The Year

O τίτλος Law Firm of the Year θα απονεμηθεί στη δικηγορική εταιρεία ή το δικηγορικό γραφείο που έχει συγκεντρώσει τους περισσότερους πόντους, όπως αυτοί θα προκύψουν από το σύνολο των βραβείων που θα κερδίσει στις Ενότητες Transactional, Industry/Law Firms, Operational.

In-House Team Of The Year

O τίτλος In-House Team of the Year θα απονεμηθεί στο in-house νομικό τμήμα εταιρείας που έχει συγκεντρώσει τους περισσότερους πόντους, όπως αυτοί θα προκύψουν από το σύνολο των βραβείων που θα κερδίσει στις Ενότητες Transactional, Industry/In-House, Operational.

*Σημείωση: Η Κριτική Επιτροπή, με την σύμφωνη γνώμη του Προέδρου διατηρεί το δικαίωμα να μην απονείμει κάποιο ή το σύνολο των προαναφερόμενων βραβείων

Χορηγός Επικοινωνίας

Διοργάνωση

Official Publication